Центърът за психологически изследвания е водеща организация в България и активно участва в разработването и провеждането на политики подпомагащи ефективната и ефикасна социална интеграция на хора със специфични възможности. Центърът е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерския съвет, който е консултативния орган за сътрудничество при разработването и провеждането на политиката в областта на интерграцията на хората с увреждания. За анализ и мониторинг на процесите в тази сфера, ЦПИ притежава собствена методика, включваща Стандарти и Индикатори за оценка на средата и влиянието. Центърът притежава широка мрежа от регионални и местни представители, осъществяващи политиките за социална интеграция на регионално и местно равнище. Същите са клонове и местни представители кореспондиращи на административното деление на страната.

За осъществяване на своите цели, ЦПИ осъществява международна дейност, включваща партньорства, програми и инициативи.

НАШАТА МИСИЯ

» Подпомагане социалната интеграция на лица със специфични възможности, социално включване и друг тип подкепа.

» Помагане и участие в работата на централната държавна и местни администрации при изработването на националната политка в областта на хората с увреждания.

» Изграждане на интегрирана мрежа за подкрепа и социлната интеграция на хората с увреждания

» Защита на хората с увреждания и недопускане на тяхното дикриминиране

» Подкрепа за изграждане на организирано гражданско общество в страната.

»Налагане на европейските принципи за демокрация с пряко участие в социалната сфера.

»Създаване и прилагане на добри практики и недопускане на дискриминационни такива в процеса на социална интеграция на хората с увреждания.

»Изграждане на система за Психологически подкрепителни модули на основата на добри международни практики за развитието обществото в условията на преход.

»Психологически мониторинг и мейнстриминг на нуждаещи се групи.

»Налагане на Национални стандарти за социални програми – психологически, рехабилитационни и трудово – интеграционни модели.

»Подпомагане налагането на принципи за нов тип корпоративна социална отговорност (ISO 26000) в компаниите опериращи на българския пазар.

ЧЛЕНСТВО

Център за психологически изследвания e пълноправен член на Американската психологическа асоциация, Американската асоциация на хората с увреждания и партнира с множество Европейски институции.

На национално ниво в Центъра членуват колективни и индивидуални членове.

ПАРТНЬОРИ

Центърът работи с Конгреса на САЩ, Сената на САЩ, Европейската комисия и Европейския парламент, Корпус на мира, Международни бизнес и други организации и инститции.

На национално равнище, ЦПИ осъществява партньорство с Президентската институция, Българския парламент и неговите ресорни комисии, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Столична община, местни областни и общински администрации и др.

Особено важна подкрепа за осъществяване на дейността си ЦПИ получава от чуждестранните мисии в Република България.