Дейностите на организацията са насочени в посока гарантиране и защита на човешките права на хора с физически, сензорни и ментални увреждания и в неравнопоставена позиция, чрез законодателни инициативи, мащабни медийни промоции, национално значими събития, високо професионални обучения, както и Национални програми за промяна на обществените нагласи.

 

Центърът за Психологически Изследвания е официална лобистка организация в социална сфера.

Един от основните моменти в работата на организацията е лобиране за промяна на определени законодателни аспекти по отношение на Хората с увреждания в България.

 

Центърът е и водеща официална обучителна организация с международен департамент и обучители. Основните сфери, в които провежда обучения са:

Обучения по отношение на Гражданското общество и взаимодействието с Хората с увреждания – отстояване на права:

 

Център за Психологически Изследвания работи на принципът за създаване на естествени подкрепителни структури, базирани на взаимната подкрепа. Рехабилитацията, базирана на общността е успешен модел на интегриране на Хората с увреждания в световен мащаб.

Тъй като в България все още липсва адекватна политика за успешно интегриране на Хората с увреждания, Центърът стартира програми за общностна рехабилитация.

 

В световен мащаб са приети редица международни стандарти и Конвенции на ООН за равно третиране на Хората с увреждания спрямо останалите граждани с които България е необходимо да се съобразява.

  • Чл. 51 от Конституцията на България дава специална закрила на хората с увреждания.

В сферата на Гражданските права Центърът създава програми за зачитане правото на живот на гражданите с увреждания, за техния свободен достъп до адекватно лечение, качествено обучение, добра работа и в крайна сметка достоен живот. Експертите на организацията подпомагат ресурсно гражданите с увреждания. В Националния ресурсен център за хора с увреждания се дават консултации по различни правни, административни, трудови и образователни въпроси. Провеждат се индивидуални и групови психологически консултации в сферата на отстояване на гражданските права.Като национално представена организация Центърът има изградени структури във всеки голям град на страната. Основната идея на всяка една структура е да прави граждански натиск към Държавна и местна власт за отстояване правата на Хората с увреждания.